Salgs- og leveringsbetingelser

PRISER

Prisene er gjeldende i 30 dager fra tilbudsdato hvis ikke annet er oppgitt. Tilbudet er, hvis ikke annet er oppgitt, utregnet i NOK eks. MVA . Når ikke annet er oppgitt er tilbudet basert på samlet bestilling.

ORDREBEKREFTELSER

Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene er det ordrebekreftelsen som gjelder. Kunde er ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.

MÅLANGIVELSE

Målene oppgis i bredde x høyde. Oppgitte mål er, når ikke annet framgår, alltid utvendige karmmål. Når ikke annet er oppgitt er glassmål ferdige glassmål.

ANNULERING OG ENDRING AV ORDRE

Ordre som allerede er sendt vår leverandør kan kun annulleres, eller endres, med leverandørens godkjenning. Alle utgifter i forbindelse med annullering eller endring debiteres kjøper.

UTFØRELSEN

De leverte produktene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet som fabrikkproduksjon. Kvaliteten motsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekreftelsen. Profileringer, detaljkonstruksjoner og materialvalg er den til enhver tid gjeldende standard for EKO Vinduer og Dører AS . Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse. Ved senere bestilling oppgis tidligere fakturanummer av hensyn til konstruksjon.

PRODUKTANSVAR

Kjøper skal holde EKO Vinduer og Dører AS skadesløs i den utstrekning firmaet pålegges ansvar ovenfor tredjepart for den type skade, og/eller tap, som EKO Vinduer og Dører AS
etter punkt a og b ikke er ansvarlig for ovenfor kjøper eller tredjepart. EKO Vinduer og Dører AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte:
a) På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse.

b) På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av det solgte forårsaker.

EKO Vinduer og Dører AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

De nevnte begrensninger i EKO Vinduer og Dører AS sitt ansvar gjelder ikke hvis firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette.

EKO Vinduer og Dører AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.

LEVERINGSTIDSPUNKT

Levering skjer i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelsen. Det tas forbehold om forcemajeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og dermed også forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av det kjøpte.

Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor EKO Vinduer og Dører AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper og eventuelt forskudd er innbetalt på EKO Vinduer og Dører AS konto. Hvis utsendelsen utsettes på grunn av kjøper, eller på grunn av manglende sikkerhetsstillelse, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 1,2 % rente pr. påbegynt måned. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper.

FORSENDELSE

Forsendelse skjer med transportmidler som, hvis ikke annet er avtalt, ordnes av EKO Vinduer og Dører AS

LEVERINGSSTED

Leveringen skjer til bekreftet leveringsadresse. Kjøper er ansvarlig for at fullastet stor lastebil kan kjøre fram til anviste lossested. Ventetid og unødig forlengelse
av lossetid debiteres kjøper. Kjøper er ansvarlig for hjelp til lossingen. (Der er kun en mann på bilen). Levering til omliggende øyer er å forstå til nærmeste sentrale fergested

FRAKTOMKOSTNINGER

Hvis annet ikke er avtalt er prisene ab lager. Hvis EKO Vinduer og Dører AS skal ordne forsendelsen sendes varene ab vårt lager.

FRAKTSKADER

Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet.
VIKTIG: Ren kvittering for mottakelse av skadede varer betyr at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Reklamasjoner, som er vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

BETALINGSBETINGELSER

Ved ordre kan EKO Vinduer og Dører AS forlange bankgaranti, deponering eller forskuddsbetaling minimum 1/2 v/bestilling, og resten før utsendelse. Garantidokumenter skal ha ordlyd som garantiutkast fra EKO Vinduer og Dører AS. Leverte varer er vår eiendom inntil hele fakturabeløpet erinnbetalt.

BETALINGSSTED

EKO Vinduer og Dører AS
Haslevollen 3 0579 Oslo
Oslo DNB Bank Konto nr.: 1503.21.25449

GARANTI

EKO Vinduer og Dører AS har 7 års produktgaranti på vinduer og dører. For termoglass levert og montert av EKO Vinduer og Dører AS gir vi produsentens garanti, som er 5 år. På øvrige produkter er det garanti iflg. lov om forbrukerkjøp/ kjøpsloven. Dersom det foreligger en mangel ved våre produkter skal det reklameres skriftlig på dette snarest og senest innen 2 måneder fra det oppdages eller burde vært oppdaget. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

REKLAMASJONSRETTEN BORTFALLER HVIS:

1. Varene ikke er oppbevart tørt og sikkert.
2. Utvendige dører og vinduer ikke er behandlet eller kun er behandlet med fargeløse produkter.
3. Monteringen ikke er korrekt utført.
4. Varer med skade/feil blir montert eller behandlet før besiktigelse og evt. reparasjon eller bytte av vare. Reklamasjoner, som er vårt ansvar, reparerer vi og/eller gir prisavslag eller erstatter med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.

TVIST

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning av nærværende kontrakt skal, hvis saken ikke kan løses ved forlik, avgjøres etter norsk rett ved Forliksrådet i Oslo tingsrett .